Algemene voorwaarde

1. Toepassing

De rechtsverhouding tussen de Besloten Vennootschap BOUWEN BINNEN BUDGET, met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Pakenstraat 19, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0750.838.990,

en de Klant (hierna ‘Klant’), wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’ of ‘de Overeenkomst’). Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan. De Voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen BOUWEN BINNEN BUDGET en de Klant en worden geacht te zijn aanvaard door de Klant:

 • na opt-in via de hierboven vermelde website, ofwel,
 • voor opdrachten waarvoor de overeenkomst niet via de website worden gesloten: door ondertekening en/of uitdrukkelijke aanvaarding ervan via e-mail aan xx@bouwenbinnenbudget.be, ofwel,
 • bij gebreke aan bezwaar binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, bij deze bepaald op 7 kalenderdagen.

De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door BOUWEN BINNEN BUDGET. De Voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BOUWEN BINNEN BUDGET. BOUWEN BINNEN BUDGET behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Voorwaarden voor de toekomst te wijzigen of aan te vullen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, is hij gerechtigd om binnen de zeven kalenderdagen na de kennisgeving ervan de overeenkomst te beëindigen per datum van de inwerkingtreding van de wijzigingen en dit bij aangetekend schrijven gericht aan BOUWEN BINNEN BUDGET.

2. Prestaties

De diensten van BOUWEN BINNEN BUDGET bestaan uit het organiseren van budgetopvolging en financiële adviesverlening voor bouwers en verbouwers (B2C en B2B) en dit ofwel op basis van een standaard samengesteld pakket dan wel volgens een op maat van de Klant uitgewerkt programma (detaillering zie specifieke voorwaarden). De Klant zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die BOUWEN BINNEN BUDGET voor het verrichten van de opdracht nodig heeft, tijdig en op eerste verzoek aan BOUWEN BINNEN BUDGET worden bezorgd opdat deze de prestaties kan uitvoeren volgens de afgesproken planning. De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de aan BOUWEN BINNEN BUDGET ter beschikking gestelde (financiële) gegevens. BOUWEN BINNEN BUDGET kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door derden laten verrichten indien dit vooraf werd aangekondigd en schriftelijk met de Klant werd overeengekomen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Commerciële documenten en aanbiedingen van BOUWEN BINNEN BUDGET scheppen geen verbintenissen in hoofde van BOUWEN BINNEN BUDGET. Alle offertes en prijsopgaven vanwege BOUWEN BINNEN BUDGET zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als uitvoeringstermijn betreft, en vervallen na 30 dagen. De offerte is gebaseerd op de informatie waarover BOUWEN BINNEN BUDGET tot dan toe beschikt vanwege de potentiële Klant. De overeenkomst tussen BOUWEN BINNEN BUDGET en de Klant komt slechts tot stand na ondertekening door de Klant van de offerte en de algemene en specifieke voorwaarden daaraan verbonden.

4. Tarieven

Behoudens expliciet andersluidend beding in het aanbod of de overeenkomst, omvatten de tarieven de intellectuele en administratieve prestaties in hoofde van BOUWEN BINNEN BUDGET, met dien verstande dat eventuele bijkomende kosten (vervoerskosten, rapporten, e.d.) afzonderlijk in de offerte en de factuur worden gedetailleerd en in rekening gebracht. De toepasselijke prijzen zijn deze die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen BOUWEN BINNEN BUDGET en de Klant. BOUWEN BINNEN BUDGET heeft het recht de tarieven voor de toekomst te wijzigen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijziging, is hij gerechtigd om binnen de zeven kalenderdagen na de kennisgeving ervan de overeenkomst te beëindigen per datum van de inwerkingtreding van de wijziging en dit bij aangetekend schrijven gericht aan BOUWEN BINNEN BUDGET.

5. Facturatie en betaling

Voor het te betalen bedrag vermeld in de Overeenkomst ontvangt de Klant een factuur na uitvoering van de opdracht. Voor langdurige of omvangrijke opdrachten, behoudt BOUWEN BINNEN BUDGET zich het recht voor om een voorschotfactuur ter betaling aan te bieden en desgevallend de geleverde prestaties op regelmatige basis af te rekenen (maandelijks/per semester) zoals voorzien en gedetailleerd in de offerte. De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Voorschotfacturen dienen te worden betaald uiterlijk 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 50 EUR. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van BOUWEN BINNEN BUDGET te voldoen, behoudt BOUWEN BINNEN BUDGET zich het recht voor de verdere uitvoering van de andere prestaties op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten. BOUWEN BINNEN BUDGET heeft het recht schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant ten opzichte van BOUWEN BINNEN BUDGET. Elke niet-betaling van een factuur na de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven te worden gericht aan BOUWEN BINNEN BUDGET.

6. Annulering en opzeg van de overeenkomst

Onverminderd de bepalingen omtrent overmacht (artikel 8) of ontbinding wegens wanprestatie (artikel 9), gelden volgende regels bij annulering of opzeg van de overeenkomst. Indien de uitvoering van de opdracht niet kan plaatsvinden of aanvangen op het tijdstip zoals voorzien in de Overeenkomst met de Klant, wordt in samenspraak met BOUWEN BINNEN BUDGET de uitvoering uitgesteld naar een later tijdstip met aanvangsdatum maximaal 6 maanden na de initieel voorziene datum. In geval van annulering van de opdracht of opzegging van de overeenkomst door de Klant, en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, betaalt de Klant op eenvoudige vraag daartoe door BOUWEN BINNEN BUDGET:

 • in geval van annulering minstens een maand voor aanvang van de opdracht: 25 % van het totaalbedrag vermeld voor intellectuele en administratieve prestaties (incl. eventuele kostenvergoedingen) in de Overeenkomst;
 • in geval van annulering minder dan een maand voor aanvang van of opzegging tijdens de uitvoering van de opdracht: het volledige bedrag vermeld in de Overeenkomst (intellectuele en administratieve prestaties, incl. eventuele kostenvergoedingen), dan wel het nog niet betaalde saldo ervan.

In geen geval worden betaalde voorschotten teruggestort, tenzij met uitdrukkelijk akkoord van BOUWEN BINNEN BUDGET.

7. Wijziging van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van een opdracht het in de Overeenkomst voorziene takenpakket door de Klant wordt gereduceerd, blijft het volledige bedrag vermeld in de Overeenkomst (intellectuele en administratieve prestaties, ev. bijkomende kosten) verschuldigd. Indien de voorziene prestaties of de inhoud van het project op vraag van de Klant wordt uitgebreid voor de uitvoering van bijkomende prestaties, wordt hiervoor – behoudens andersluidend akkoord tussen partijen – een aanvullende/aangepaste offerte opgesteld waarbij de bijkomende prestaties op een gelijkaardige wijze als de initieel overeengekomen prestaties zullen worden aangerekend. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht het in de Overeenkomst voorziene takenpakket wordt ingekort op voorstel van BOUWEN BINNEN BUDGET, is de Klant gehouden BOUWEN BINNEN BUDGET te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht (pro rata) en voor de reeds gemaakte kosten. Indien BOUWEN BINNEN BUDGET bij de uitvoering van de werkzaamheden kennis neemt van feiten of omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden negatief (kunnen) beïnvloeden, zal BOUWEN BINNEN BUDGET de Klant hiervan direct in kennis stellen. Gewijzigde omstandigheden in hoofde van  de Klant dienen onverwijld aan BOUWEN BINNEN BUDGET te worden gemeld zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening kan worden gehouden. Indien ingevolge voormelde gewijzigde omstandigheden of indien op vraag van de Klant het voorwerp of de inhoud van de opdracht substantieel zou dienen te worden gewijzigd in vergelijking met de initiële overeenkomst, zal BOUWEN BINNEN BUDGET proberen naar best vermogen aan dergelijke omstandigheden of vraag tegemoet te komen en desgevallend een aanvullende/aangepast offerte ter akkoord voorleggen alvorens de werkzaamheden in functie van de wijzigingen aan te vatten. Eventuele vertragingen in de uitvoering die hiervan het gevolg zijn, kunnen niet aan BOUWEN BINNEN BUDGET worden tegengeworpen of voorwerp zijn van schadevergoeding of reductie van de verschuldigde bedragen. Indien BOUWEN BINNEN BUDGET meent niet aan de vraag van de Klant te kunnen voldoen of bij gebreke aan akkoord met de aanvullende/aangepaste offerte, zal de opdracht verdergezet worden zoals initieel voorzien (zonder meerkost) of kan de Klant opteren voor annulering of opzeg van de overeenkomst zoals hierboven voorzien (artikel 6).

8. Onvoorziene omstandigheden - Overmacht

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht). Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere partij daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen met gedetailleerde opgave van de omstandigheden van de overmacht. In het kader van de Overeenkomst tussen partijen wordt bovenop wat gewoonlijk door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en hoven in aanmerking wordt genomen eveneens als overmacht beschouwd: iedere gebeurtenis die onafhankelijk is van de uitdrukkelijke wil van de partijen en die de normale uitvoering van het contract verhindert, waaronder met name (niet limitatief) totale of gedeeltelijke stakingen binnen of buiten de organisatie, lock-outs, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën, blokkering van distributie of bevoorrading om welke reden ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, blokkering van het computer- of telecommunicatiesysteem, diefstal. Zo ook ontslaat ziekte, ongeval en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van BOUWEN BINNEN BUDGET of de betrokken uitvoerende personen, dan wel ziekte, ongeval of overlijden van een naaste, BOUWEN BINNEN BUDGET van het nakomen van de overeengekomen leveringsplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. Het niet verkrijgen van een bouwvergunning door de Klant, wordt tenzij andersluidend akkoord tussen partijen niet aangemerkt als een situatie van overmacht (toepassing van artikel 6). Bij overmacht kunnen de partijen:

 • de uitvoering van het contract opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of,
 • de Overeenkomst beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de overmacht blijft bestaan gedurende een periode langer dan een maand (dag tot dag). In dat geval is de Klant gehouden BOUWEN BINNEN BUDGET te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht (pro rata) en voor de reeds gemaakte kosten, zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is.

9. Ontbinding van de overeenkomst

Buiten de mogelijke beëindiging van de overeenkomst tussen partijen door annulering of opzegging (zie artikel 6-7) of in geval van overmacht (zie artikel 8), zal in geval van niet-naleving van een contractuele verplichting door een partij de ontbinding van de Overeenkomst plaats hebben van rechtswege en zonder ingebrekestelling mits eenvoudige kennisgeving gericht aan de andere partij. Zo zal onder meer (niet limitatief), het niet betalen door de Klant van één of meerdere facturen op hun vervaldag tot de ontbinding van de Overeenkomst leiden onverminderd de toepassing van bepalingen desaangaande opgenomen in deze algemene en eventueel specifieke voorwaarden van kracht tussen partijen. In geval van insolventie (grote financiële moeilijkheden, staking van betalingen, wankel krediet, enz.), aanvraag van gerechtelijk akkoord, het faillissement van een partij, bedreiging of stopzetting van een activiteit om andere dan financiële redenen, kan de beëindiging van de Overeenkomst met onmiddellijk effect en zonder voorafgaande ingebrekestelling plaatsvinden door een eenvoudige kennisgeving gericht aan de andere partij. In geval van ontbinding wegens niet-naleving van een contractuele verplichting door de Klant, wordt het volledige bedrag vermeld in de Overeenkomst (intellectuele en administratieve prestaties, incl. eventuele kostenvergoedingen) dan wel het nog niet betaalde saldo ervan, van rechtswege en zonder verdere aanmaning opeisbaar. De rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zullen volledig van toepassing blijven tijdens de periode voorafgaand aan de beëindiging van het contract. Bij het beëindigen van een Overeenkomst om eender welke reden, zullen de partijen te goeder trouw en in onderling overleg samenwerken met het oog op een correcte afhandeling van lopende engagementen ten aanzien van elkaar of derden en met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening door derde partijen.

10. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

De prestaties worden door BOUWEN BINNEN BUDGET – of door de door haar aangestelde derde(n) – uitgevoerd in totale professionele onafhankelijkheid en naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (inspanningsverbintenis). BOUWEN BINNEN BUDGET geeft geen garantie en draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verschafte informatie en prijzen (bv. in geval van stijging van grondstofprijzen), de verrichte analyses, de verstrekte adviezen, de resultaten van haar prestaties in hoofde van de Klant of de door de Klant genomen beslissingen. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door BOUWEN BINNEN BUDGET krachtens de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van BOUWEN BINNEN BUDGET beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. BOUWEN BINNEN BUDGET zal al het mogelijke doen de opdracht, indien van toepassing, binnen de afgesproken planning uit te voeren. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van BOUWEN BINNEN BUDGET geeft overschrijding van de termijn geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel op vergoeding van enige door de Klant geleden schade. De Klant garandeert dat de voor de goede uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt. BOUWEN BINNEN BUDGET is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie. De Klant engageert zich tot volledige financiële transparantie opdat BOUWEN BINNEN BUDGET de opdracht naar best vermogen kan uitvoeren. BOUWEN BINNEN BUDGET is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de Klant noch is BOUWEN BINNEN BUDGET aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. BOUWEN BINNEN BUDGET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van – indien van toepassing – haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. BOUWEN BINNEN BUDGET zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of gevolgschade. Indien de aansprakelijkheid van BOUWEN BINNEN BUDGET wordt weerhouden, is BOUWEN BINNEN BUDGET er hoogstens toe gehouden de prijs van de opdracht terug te betalen. Op eenvoudige vraag van de Klant, kan deze een kopie van de polis van de door BOUWEN BINNEN BUDGET onderschreven beroepsaansprakelijkheidsverzekering bekomen.

11. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op het door BOUWEN BINNEN BUDGET ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst gebruikt of ontwikkeld materiaal (analyses, documentatie, rapporten, offertes, anonieme financiële data, etc., alsmede voorbereidend materiaal daarvan), berusten bij BOUWEN BINNEN BUDGET. De levering van de diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. BOUWEN BINNEN BUDGET verleent de Klant het niet-exclusieve recht tot gebruik van het materiaal op voorwaarde dat de Klant de overeengekomen vergoedingen voor de prestaties van BOUWEN BINNEN BUDGET tijdig en volledig betaalt. Het gebruiksrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan het materiaal en de dragers waarop de informatie is vastgelegd te delen met derden, te verkopen, te verhuren, te kopiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Vertrouwelijke informatie - Privacy

BOUWEN BINNEN BUDGET zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Klant. BOUWEN BINNEN BUDGET verbindt er zich toe strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de Klant. Evenzo zal de Klant, zonder voorafgaande toestemming van BOUWEN BINNEN BUDGET, aan derden geen mededelingen doen of documenten bezorgen over de aanpak, werkwijze, adviezen, rapporten, documentatie  e.d. van en door BOUWEN BINNEN BUDGET. Partijen zullen aldus alle informatie die zij m.b.t. de andere partij verwerven bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst als vertrouwelijke informatie beschouwen en bijgevolg niet openbaar maken of ter beschikking van derden stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De ontvangende partij zal tevens alle nodige maatregelen nemen om de verspreiding van deze vertrouwelijke informatie te verhinderen. Partijen zullen deze vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stellen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die:

 • algemeen bekend is en behoort tot het publiek domein;
 • op rechtmatige wijze werd verkregen van derden;
 • op totaal onafhankelijke wijze door een partij werd ontwikkeld.

Zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na afloop ervan, ongeacht de reden van de beëindiging, verbindt BOUWEN BINNEN BUDGET zich ertoe om aan niemand enige informatie te geven van persoonlijke of vertrouwelijke aard betreffende de Klant en dit eender het belang van deze informatie of de omstandigheden, zelfs onrechtstreeks, waarin BOUWEN BINNEN BUDGET de informatie heeft gekregen. BOUWEN BINNEN BUDGET verbindt er zich bijgevolg toe steeds, zowel tijdens de uitvoering als na de beëindiging van de opdracht, het vertrouwelijke karakter te bewaren van deze informatie en geen feiten of informatie die haar ter kennis is gekomen of die zij zelf ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek, te gebruiken, bekend te maken of mee te delen aan derden. Alle documenten apparatuur, correspondentie, verslagen, specificaties, aantekeningen, rapporten, adviezen en andere bezittingen en documenten en kopieën daarvan die in het kader van de  overeenkomst aan een van de Partijen zijn toevertrouwd, worden door haar behandeld met de zorg die van een redelijk voorzichtige persoon wordt verwacht. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid blijft voortbestaan na de beëindiging van de overeenkomst. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verzamelt en verwerkt BOUWEN BINNEN BUDGET de persoonsgegevens van de Klant (en desgevallend diens medewerkers), voor haar Klantenbeheer (o.a. Klantenadministratie, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Dienstverlener verbonden zijn. De Dienstverlener garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens verwerkt voor Klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. Bovendien, heeft hij het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. De Klant kan zich bovendien kosteloos verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

13. Kennisgevingen

Onverminderd eventueel andere expliciet tussen partijen overeengekomen bepalingen, zal ieder bericht (factuur of ander document) dat een partij naar de andere stuurt, geldig worden ter kennis gebracht als het wordt verzonden naar:

 • voor BOUWEN BINNEN BUDGET: de coördinaten opgenomen in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden en vermeld op de website;
 • voor de Klant: de coördinaten zoals voor de eerste maal schriftelijk meegedeeld aan BOUWEN BINNEN BUDGET.

Partijen engageren zich ertoe elke wijziging onmiddellijk en schriftelijk aan de andere partij te melden (per post of e-mail tegen ontvangstbevestiging; per aangetekende brief). De Klant aanvaardt dat de correspondentie met BOUWEN BINNEN BUDGET voornamelijk via e-mail verloopt.

14. Nietigheden - Verval van recht

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door BOUWEN BINNEN BUDGET houdt geenszins een afstand van recht in.

15. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen BOUWEN BINNEN BUDGET en de Klant worden beheerst door het Belgische recht.

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen BOUWEN BINNEN BUDGET en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Wespelaar, augustus 2021